Salgs & leveringsbetingelser

CK FITNESS – CVR 37 82 63 16

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. De opstillede salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler med CK Fitness, CVR-num­mer 37826316 vedrørende salg, leje samt levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser.

 

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med CK Fitness’ tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag for salg, leje og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (herefter betegnet aftalegrundlaget). Kundens indkøbsbetingelser udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af samt tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne i
fællesskab har aftalt dem skriftligt.

 

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele som CK Fitness sælger, udlejer og leverer til kunden overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser som CK Fitness sælger og leverer til kunden udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leve­ringen.

3.3. Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser som CK Fitness sælger, udlejer og leverer til kunden, er beregnet til almindelig træning og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er CK Fitness i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til misbrug, misligeholdelse, brug til andet formål eller til brug uden for Danmark.

 

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger CK Fitness gældende prisliste på det tidspunkt, hvor CK Fitness bekræfter kundens ordre, dette medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest iht. betalingsfristen som fremgår af tilhørende faktura, dette medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

.
5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som CK Fitness er uden ansvar for, har CK Fitness ret til at opkræve rykkergebyrer på kr. 100,- samt rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra CK Fitness, har CK Fitness ud over rykkergebyrer samt renter efter pkt. 5.1 ligeledes ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. CK Fitness’ tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er CK Fitness i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for CK Fitness, medmindre CK Fitness meddeler kunden andet.

6.2 Ordrebekræftelser. CK Fitness tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde CK Fitness.

6.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden CK Fitness’ skriftlige accept.

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis CK Fitness bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til CK Fitness skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. CK Fitness leverer alle solgte produkter og reservedele som fremgår af ordrebekræftelsen – der tages dog forbehold for udsolgte eller udgåede varer

7.2 Leveringstid. CK Fitness leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af CK Fitness ordrebekræftelse – der tages dog forbehold for udskudt og forsinket leveringstid hos CK Fitness leverandører og transportfirmaer. CK Fitness har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til CK Fitness. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CK Fitness, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering
8.1 Meddelelse. Hvis CK Fitness forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer CK Fitness kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. CK Fitness yder ikke kompensation ved forsinket levering.

 

9. Garanti & Reklamation
9.1 Garanti. Garanti er en særlig aftale mellem CK Fitness og køber. Hvis CK Fitness og kunden bliver enige om at indgå en aftale vedrørende garanti vil denne tydeligt fremgå af aftalegrundlaget.

9.2 Reklamation. Der ydes 2 års reklamation i henhold til gældende dansk købelov.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i reklamations- eller garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til CK Fitness. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CK Fitness, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give CK Fitness de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som CK Fitness beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at CK Fitness har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler CK Fitness kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationen eller garantien. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til CK Fitness. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til CK Fitness. CK Fitness bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af reklamation eller garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at CK Fitness har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af reklamation eller garanti, afhjælper CK Fitness fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse. Hvis CK Fitness undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af reklamation eller garanti inden rimelig tid efter, at CK Fitness har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til CK Fitness. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10. Ansvar
10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. CK Fitness er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde CK Fitness, i det omfang CK Fitness måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er CK Fitness ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er CK Fitness ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for CK Fitness kontrol, og som CK Fitness ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder
11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører CK Fitness.

 

12. Fortrolighed
12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge CK Fitness erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over CK Fitness fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt.

12.3. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.3 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13. Gældende ret og værneting

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.